bcp-plan

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

(Business Continuity Plan : BCP)

โรงเรียนละหานทรายวิทยา

ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 


Comments