แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด