รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการกำกับติดตาม
 - การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)  รายละเอียด 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 1 ปี ( ตุลาคม 61 - กันยายน 62)   รายละเอียด 


รายงานผลการดำเนินงาน
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียด Comments