15 กรกฎาคม 2563 นิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind

โพสต์17 ก.ย. 2563 18:27โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

โรงเรียนละหานทรายวิทยา ต้อนรับการนิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom และการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นำโดย
1. นายภานุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทางโรงเรียนละหานทรายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงข้อปฎิบัติเพิ่มเติม เราจะนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย ต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้ห่างไกลและปลอดภัยจาก Covid-19 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


Comments