นโยบายของโรงเรียน

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มศักยภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
8. พัฒนาการจัดองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษารายการหน้าเว็บย่อย


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น