การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


แผนการใช้งบประมาณและการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.งบวิชาการ

2.งบกลุ่มงาน


3.งบพัฒนาผู้เรียน

รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานประเภทคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Comments