เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โรงเรียนละหานทรายวิทยา
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2563
นำโดย นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา
ในงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนละหานทรายวิทยา
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
ณ อาคารโดมโรงเรียนละหานทรายวิทยา

คำประกาศเจตจำนงสุจริตโรงเรียนละหานทรายวิทยา   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ