การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


27 สิงหาคม 2563 วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:53โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

27 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณท่านแสน กังประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โครงการโรงเรียนสุจริต " ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมปุณฑริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

16 มิถุนายน 2563 บรรยายโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:48โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

16 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.เขต แสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสโรงรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

24-27 กันยายน 2562 ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:42โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

12 ตุลาคม 2561 วิทยากรบรรยายโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:36โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.บุญชาย โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคมให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. 32 "ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"

16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:24โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจ STRONG)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ป้องกันการทุจริต ) โรงเรียนสุจริต กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"(ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจ STRONG) กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 30,40 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม. 32

24 มกราคม 2562 สำนักงานอัยยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียน

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:50โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานอัยยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) โดยท่านมนัสวี เปาอินทร์ อัยยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา รวมถึงข้อกฏหมายและความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฏหมายจราจร กฏหมายสารเสพติด และกฏหมายเบื้องต้นอื่นๆ ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ (บันทึกภาพโดย น.ส. ศุภวัลย์ งามฉลาด )

20 กรกฏาคม 2561 วิทยากรบรรยายถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:35โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

20 กรกฏาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่านมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ให้เป็นวิทยากรบรรยาย การถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่โรงเรียนสุจริต เครือข่าย 10
และ 20 เปอร์เซ็นต์ (ผอ.+ครู) ร่วมกับรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนสุจริตต้นแบบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โดยท่าน ผอ.กนก ดีมี และ ครูเทพฤทธิ์ บุญผาง ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บร. 1 ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ครับ


1-7 of 7