กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข ตารางเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2563
1 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข ตารางเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2563
1 ธ.ค. 2563 23:15 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา สร้าง ตารางเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2563
5 ต.ค. 2563 20:19 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5 ต.ค. 2563 20:18 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
18 ก.ย. 2563 01:12 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 01:11 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgD6QhL8dUh3KI0TwjRxXdRv1sr-Pd62WBB...MwXxSHxsXsji0ihoq6Ubk8Wd_N1NeaTDtCcFGQ.2.jpg กับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 01:10 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgD6QhL8dUh3KI0TwjRxXdRv1sr-Pd62WBB...MwXxSHxsXsji0ihoq6Ubk8Wd_N1NeaTDtCcFGQ.jpg กับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 01:10 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgBu2entsRh3MYQqFwx_WEiSSKPLzj2YcbN...LTw1GXdLNjBtaWwQtV2Sg6JYGGowPD_6ffpkDD.jpg กับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 01:10 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgBu2entsRh3MYQqFwx_WEiSSKPLzj2YcbN...LTw1GXdLNjBtaWwQtV2Sg6JYGGowPD_6ffpkDD.2.jpg กับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 01:05 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
18 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
18 ก.ย. 2563 00:54 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
18 ก.ย. 2563 00:52 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
18 ก.ย. 2563 00:52 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgCP2-tVfvrlYeogZDh-sI5aHOIy_BXr5M9...9veORg2LcGaiooNpUfeVQbhD45bvwvjlZTvWlZ.jpg กับ คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
18 ก.ย. 2563 00:50 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
18 ก.ย. 2563 00:49 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:25 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
17 ก.ย. 2563 21:19 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข ITA
17 ก.ย. 2563 20:44 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน.jpg กับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
17 ก.ย. 2563 20:44 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา สร้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
17 ก.ย. 2563 20:34 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgD1rAzAjTL6xJ0bmH5FP8xgB27Q82v6GnA...Tr29ggrSL8DiOULLLmjM_oKeSqUM4uwyoUetsY.2.jpg กับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปีงบประมาณ 2562
17 ก.ย. 2563 20:34 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา สร้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปีงบประมาณ 2562
17 ก.ย. 2563 20:33 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แก้ไข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัรฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ปีการศึกษา 2562
17 ก.ย. 2563 20:32 โรงเรียน ละหานทรายวิทยา แนบ ACFrOgD1rAzAjTL6xJ0bmH5FP8xgB27Q82v6GnA...Tr29ggrSL8DiOULLLmjM_oKeSqUM4uwyoUetsY.jpg กับ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า