วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2562 โรงเรียนละหานทรายวิทยา เป็นองค์กรสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม โดยครูมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วม"พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษษ
3. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น