ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260875
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260875
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละหานทรายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lahansaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเลขที่ 15 บ้านโคกว่าน
ตำบล :
  โคกว่าน
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  044634720
โทรสาร :
  044634721
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
 web@saiwit.ac.th 
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตละหานทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกว่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  7 กม.
                                                              สีประจำโรงเรียน :    เหลือง -แดง
                                                             แผนที่โีรงเรียน : 

สีประจำโรงเรียน
เหลือง - แดง
สีเหลือง หมายถึง ความศรัทธา
สีแดง หมายถึง ความสามัคคี

อักษรย่อ 
ล.ว.

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
 

ปรัชญาของโรงเรียน

โยคาเว ชายเต ภูริ     หมายถึง    ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน


คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี     กีฬาเด่น    เน้นวินัย    ใฝ่คุณธรรมคุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น