กิจกรรม

                            **ประชาสัมพันธ์กิจกรรม**                      

                   

กิจกรรมที่ผ่านมา

30 กรกฎาคม 2563 “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น”

โพสต์17 ก.ย. 2563 20:00โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

โรงเรียนละหานทรายวิทยาและงานจราจร สภอ. ละหานทราย
ร่วมกันปฏิบัติการสุ่มตรวจตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น” โดยได้ดำเนินการตามมาตราการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยได้ให้ความรู้หน้าเสาธง และตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำประวัติและว่ากล่าวตักเตือนให้จัดการแก้ไขรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รถท่อดัง รถอุปกรณ์ไม่ครบ ดำเนินการแก้ไข และจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง ณ. โรงจอดรถโรงเรียนละหานทรายวิทยา ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของรถดังกล่าวทุกคนรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อกำหนด
ปล. ทางโรงเรียนละหานทรายวิทยา จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภอ. ละหานทราย เป็นอย่างสูง #ขอบคุณค่ะ

15 กรกฎาคม 2563 นิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind

โพสต์17 ก.ย. 2563 18:27โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

โรงเรียนละหานทรายวิทยา ต้อนรับการนิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom และการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นำโดย
1. นายภานุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ทางโรงเรียนละหานทรายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงข้อปฎิบัติเพิ่มเติม เราจะนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย ต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้ห่างไกลและปลอดภัยจาก Covid-19 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2562

โพสต์5 พ.ย. 2562 22:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

โรงเรียนละหานทรายวิทยา 
นำโดยนายธนกฤติ  พรมบุตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 เมื่อ  6  พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลฯ 2562

โพสต์25 ก.ย. 2562 20:16โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2562 20:21 ]

โรงเรียนละหานทรายวิทยา 
นำโดยนายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการ
คณะครู และนักเรียน ร่วมปันน้ำใจ 
บริจาคเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า 
น้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในวันที่ 24 กันยายน 2562  
ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา 
และนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากอิทธิพลพายุ โพดุลกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

โพสต์19 ก.ย. 2562 21:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

ด้วยโรงเรียนละหานทรายวิทยา 
ได้จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาชีวิตรอดจากประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ในวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒  
ณ  สระว่ายน้ำบ้านน้อยหนองหว้า 
ตำบลสำโรงใหม่  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
นายธนกฤติ  พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  
โดยโครงการดังกล่าวมีเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 110 คน 
นายเด่น  ศรีสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการ "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:20 ]

12  กันยายน  2562  
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ประกอบการพิจารณาตรวจคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการ "พิทักษ์ป่า เพื่อรัษาชีวิต" พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 
  ป่าชุมชนโคกใหญ่ บ้านโคกสระ ต.โคกว่าน  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ค่ายคุณธรรม 7 กันยายน 2562

โพสต์8 ก.ย. 2562 19:26โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 00:17 ]

             
            ด้วย โรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกว่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคกว่าน "เด็กดีสร้างได้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลโคกว่านให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
            โดยกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ
    ในวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562  เวลา 07.00 - 16.30 น. 
    ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา


กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์5 ก.ย. 2562 22:09โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 22:13 ]

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
งานอนามัยร่วมกับสภานักเรียนจิตอาสาโรงเรียนละหานทรายวิทยา
ได้ดำเนินการแจกธาตุเหล็กแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา
สนับสนุนโดย นายธนกฤติ. พรมบุตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ธาตุเหล็ก นับเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายของคนเราได้เป็นอย่างมาก
 และยังเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องการได้รับไม่แพ้ไปกว่าสารอาหารชนิดอื่นๆ
 เนื่องจากธาตุเหล็กมีหน้าที่ช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง
 ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น


กิจกรรมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสต์1 ก.ย. 2562 20:21โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 20:22 ]

วันที่ 28-30  สิงหาคม  2562  
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 ก.ค. 2561 22:33โดยนายสราวุธ ละมุล   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 00:33 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา ]

https://youtu.be/UdWA6SIVSyY

1-10 of 14