ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนกฤติ พรมบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เอกลักษณ์

โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่

อัตลักษณ์

จิตอาสา มีสัมมาคารวะ

เรียนดี กีฬาเด่น

เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มาตรการเบื้องต้นของโรงเรียนละหานทรายวิทยา คือ ก่อนเข้าโรงเรียนมีจุดคัดกรอก มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น อย่างเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด นอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้โรงเรียนเตรียมการจัดอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณหน้าประตูเข้า-ออกของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ไว้ตามอ่างล้างมือรอบบริเวณโรงเรียน

ทั้งนี้หากพบเจอนักเรียนที่มีอาการป่วยภายในโรงเรียน ให้คุณครูนำนักเรียนคนดังกล่าวแยกออกไปอยู่ภายในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จากนั้นจึงติดต่อผู้ปกครองหรืออาสาสมัครกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านให้มารับนักเรียนคนดังกล่าวไปตรวจรักษา

ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลโคกว่าน ร่วมจุดคัดกรองด้วยดี ในการเปิดภาคเรียนระยะแรก


การประชุม ออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 COVIC-19 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 30 กรกฏาคม 2564


จิตอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน

ที่ตั้งโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนละหานทรายวิทยา